Saturday, November 3, 2018

Zaku Head part 7

After finished painting the scenery, I washed the whole groundwork with Dark Brown Wash from AK  in order to create more contrast and depth. I also applied pin wash on the head to emphasize all of the panels and small details.

This was the first time I tried to do OPR technique (Oil Paint Rendering) on the model with oil paint from Abteilung. I've read about this technique from Michael Rinaldi's books for some time (TankArt & SM) and haven't had a chance to try it until now. I'm very satisfied with the result, it wasn't as difficult as I thought it was going to be. In my opinion, this technique is very useful especially for making faded and dusted area. You can see the effects from this technique in the red circles. 

หลังจากในขั้นที่แล้วได้ทำการทาสีส่วนของฐานจนเสร็จ ผมทำการวอชส่วนที่เป็นซากปรักหักพังทั้งหมดด้วยสี Dark Brown Wash ของ AK เพื่อช่วยเน้นให้รายละเอียดต่างๆนั้นดูมีมิติมากขึ้น ส่วนของหัวก็ทำการวอชแบบเน้นตามร่อง (pin wash) และรายละเอียดต่างๆเพื่อเน้นให้มันดูชัดและเด่นขึ้นมา แล้วจึงทาเก็บรอยถลอกรอยกระเทาะตามขอบมุมต่างๆเพื่อเน้นส่วนของไฮไลท์อีกครั้ง

สำหรับการทำเวทเธอริ่งส่วนของหัว นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองทำเวทเธอริ่งด้วยการเกลี่ยสีน้ำมัน หรือที่เรียกกันว่า OPR technique (Oil Paint Rendering) หลังจากที่มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีนี้มาจากหนังสือของ Michael Rinaldi (TankArt & SM) ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่พึ่งจะมีโอกาสได้มาลองจริงกับงานชิ้นนี้ 
ซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นการใช้สีน้ำมันมาแต้มลงบนชิ้นงาน แล้วใช้พู่กันทาเกลี่ยให้สีน้ำมันนั้นดูกลมกลืนไปกับบริเวณที่ต้องการ เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวิธี ทั้งการเน้นส่วนของแสงหรือเงาบนชิ้นงาน การเฟดสีให้บริเวณที่ต้องการนั้นดูซีดจางลง หรือการทำคราบฝุ่นคราบสกปรกต่างๆครับ (ในภาพที่สาม ลองสังเกตดูในส่วนที่วงกลมไว้จะใช้เทคนิคนี้ในการทำครับ) ส่วนตัวคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มีประโยชน์มากทีเดียวในการเวทเธอริ่งส่วนต่างๆ และพอใจมากกับผลลัพท์ที่ได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาและความอดทนในการทำพอสมควรครับ