Thursday, December 6, 2018

Anonimous Bust 1.0 from Banshee

Well, I just realized that I totally forgot to post the photos of this project that was finished from last year. It was painted with Vallejo acrylic and finished within 4 hours.
Sorry for the very delayed post, I'm so forgetful LOL. I'll separate the post into two parts, the bust, and the diorama. Hope you will enjoy it. 

งานบัสชิ้นนี้ทำเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วครับ แต่ผมยังไม่ได้ลงภาพที่เสร็จแล้วเพราะคิดว่าลงไปนานแล้ว พึ่งจะมารู้ตอนที่เข้าไปดูในบล็อกแล้วไม่เห็นงานชิ้นนี้ บางท่านอาจจะได้เห็นงานชิ้นนี้แล้วตอนงานมีตติ้ง เพราะตอนที่กลับไปไทยเมื่อกลางปีติดงานชิ้นนี้ไปด้วย ไว้จะนำภาพเต็มของฉากที่ทำเสร็จมาลงอีกทีครับ 
ส่วนการเพนท์ใช้สีของ Vallejo และเพนท์ตั้งแต่ต้นจนจบภายในเวลา 4 ชั่วโมงครับ งานชิ้นนี้ทำขึ้นเพื่อทดลองการเพนท์สีผิวในแบบที่ผสมเอง และเป็นการเพนท์แบบทิ้งทีแปรง ที่ไม่ได้เน้นเรื่องความเรียบเนียนของสี แต่จะให้ความสำคัญต่อการให้สีและแสงเงามากกว่าครับ