Wednesday, November 14, 2012

Grey Knights - Justicar Jedidiah (WIP 1)

It was converted from Grey Knight Brotherhood Champion, by sculpting the details on the shin armors and right shoulder with Milliput. The banner was made from Green stuff, Milliput, plastic rods and decorated with a skull and small necklace in order to make it looks attractive and consistent with the image of The Grey Knights.
The base was made from plaster with a pieces of brick, sheet of aluminum and copper wire.

งานชิ้นนี้ทำการดัดแปลงจาก Grey Knight Brotherhood Champion โดยการปั้นรายละเอียดของลวดลายบนหน้าแข้งและหัวไหล่เพิ่มเติม ส่วนของธงนั้นทำจาก Green stuff, Milliput, แท่งพลาสติก และตกแต่งด้วยหัวกระโหลกเรซิ่นกับสร้อยคอเส้นเล็กๆ เพื่อให้ตัวโมเดลนั้นดูมีเรื่องราวมากขึ้นและสอดคล้องกับรูปแบบของ Grey Knights
ส่วนฐานนั้นทำจากแผ่นปูนพลาสเตอร์ โรยด้วยเศษอิฐที่นำมาทุบให้ละเอียด และตกแต่งซากต่างๆด้วยแผ่นอลูมิเนียมและลวดทองแดง


I started this project several months ago, but it was very slow progress due to many projects to be done first. Hope I can finished in this year :)

ผมเริ่มงานชิ้นนี้เมื่อหลายเดือนก่อน แต่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่ เนื่องจากมีงานหลายชิ้นที่ต้องทำให้เสร็จเลยต้องพักเอาไว้ และตั้งใจจะทำมันให้เสร็จภายในปีนี้ ความคืบหน้าจะนำมาลงเร็วๆนี้ครับ :)

No comments:

Post a Comment